Меню
Количка 0

Общи условия

Общи условия за ползване на сайта и електронния магазин
на „Коно България“  ООД

 

Раздел I
Общи разпоредби

 

Настоящите Общи условия регламентират взаимоотношенията между дружество с ограничена отговорност “Коно България” ООД, с ЕИК 201914794, наричано по-нататък за краткост „Коно“, от една страна, и от друга страна лицата /потребителите/, ползващи сайта и платформата за покупка на стоки и услуги от разстояние, находящи се на интернет адрес: http//:www.kono.bg.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта, находящ се на интернет адрес: http//:www.kono.bg. При използване на сайта  лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес http//:www.kono.bg, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия, които имат силата на сключен между страните договор за покупко-продажба. 

Дефиниция на някои термини и използвани съкращения:

 1. „Общи условия“- означава настоящите общи условия;
 2. “Дружеството“- означава дружество с ограничена отговорност „Коно България“ ООД, с ЕИК 201914794;
 1. „Сайт“- означава уебсайт, намиращ се на интернет адрес: http//:www.kono.bg;
 2. “Електронен магазин“- означава електроненния магазин на „Коно“, който се намира на сайта;
 1. „Потребител“- в това понятие е вложен смисъла, съгласно ЗЗП;
 2. „Лични данни“- означава лични данни, съгласно ЗЗЛД;
 3. “ЗЗП“- означава Закон за защита на потребителите;
 1. „ЗЗЛД“- означава Закон за защита на личните данни;

 

Раздел II
Стоки

С извършване на поръчка през електронния магазин на „Коно“, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Дружеството за целите, посочени в Общите условия. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на поръчката. Потребителят  се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на поръчка. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на поръчката, "Коно“ има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Дружеството не носи отговорност за недоставени поръчки или неправилно изпълнени поръчки, когато това се дължи на некоректно предоставени данни и повторното изпращане на стоките се поема от Потребителя.

Към всяка стока от сайта е предоставена информация относно цената на стоката, с изключение на раздела с кухни, където определянето на крайната цена на дадена кухня зависи от  индивидуалната поръчка на Потребителя с предоставени от същия точни размери, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите.  „Коно“ не поема отговорност за точността на представената информация и изображения. Потребителите използват тази информация на собствена отговорност.

"Коно“ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на сайта, свързана с поръчаните стоки. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба.

    

Раздел III
Извършване на поръчка

 

Всяка избрана стока се слага във виртуална количка на Потребителя. До потвърждаване на поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.

Поръчката се извършва при спазване на следните технически стъпки:

 1. Добавяне на избраните стоки във виртуална количка;
 2. Натискане на бутон „Към поръчка“;
 3. Въвеждане на необходимите лични данни /име, адрес, като адреса за доставка може да бъде различен от посочения постоянен или настоящ адрес на Потребителя/;
 4. Избиране на начина на плащане, съобразно предлаганите от Дружеството възможности;
 5. Потвърждаване на поръчката;

При финализиране на поръчката и потвърждаването й от Потребителя, последният се задължава да заплати цената на поръчката и декларира, че е запознат с обстоятелството, че извършената поръчка е свързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на поръчката от Потребителя, системата на електронния магазин на „Коно“ изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на поръчката. С потвърждаването от страна на Дружеството на изпратената по електронен път поръчка договорът от разстояние по смисъла на  ЗЗП се счита за сключен.

 

Раздел IV
Цени и начини на плащане

 

Всички цени на стоки и артикули, обявени в електронни магазин на „Коно“ са в евро. Посочените цени са крайни с включени всички данъци и такси. Посочените цени са за единично количество. Транспортните разходи по доставка на поръчани стоки на територията на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария, се поемат от Дружеството, т.е. те са безплатни за Потребителя, независимо от цената на поръчката.

Цената на поръчана стока се заплаща изцяло авансово по един от възможните начини в интернет магазина на „Коно“.

Поръчаната стока се заплаща по един от следните възможни начини:

 1. По банков път на посочена от Дружеството банкова сметка, като преди получаване на поръчаната стока,  Потребителят следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на e-mail: konobg@gmail.com, а ако не може следва да изпрати следната информация на посочения e-mail: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката; три имена и телефонен номер за контакт.
 2. С дебитна или кредитна карта през PayPal.

 

Раздел V
Доставка

 

Поръчаните от електронния магазин на „Коно“ стоки се доставят на посочения от клиента адрес в срок до два месеца. Срокът за доставка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена.

„Коно“ не носи отговорност, ако срокът за доставка е невъзможно да бъде спазен, поради    забава от страна на доставчици на Дружеството, свързана с проблеми в производствената дейност на същите.  

Доставката се извършва с куриерски/спедиторски/ дружества и е за сметка на „Коно“ за цялата територия на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария.

Товаро-разтоварителните работи при доставка не са отговорност и задължение на „Коно“ или на куриера/спедитора/, а са отговорност за получателя на стоката.

Задължението за доставка на поръчаната стока се смята за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса за доставка, посочен в поръчката.

Дружеството може да поеме ангажимент и за товаро-разтоварителни дейности и последващ монтаж на доставените мебели, но това може да стане единствено след предварително договаряне между страните относно товаро-разтоварването, монтажа и цените за извършените допълнителни услуги от страна на „Коно“ .

 

Раздел VI
Предаване и преглед на стоката

 

Стоката се предава на клиента, направил поръчката или на трето лице, намиращо се на адреса за доставка, което се съгласява да приеме стоката от името на поръчващия и което подписва придружаващите стоката документи.

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по- късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

 

Раздел VII
Отказ от сключен договор от разстояние

 

На основание чл.50 от ЗЗП Потребителят има право в четиринадесет дневен срок от доставката без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние, като върне поръчаната стока при следните условия:

 1. Потребителят да информира „Коно“ предварително на е-mail адрес:konobg@gmail.com, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от сключения договор и желае да върне поръчаната стока. Стоката може да бъде върната само ако преди това не е била монтирана, няма следи от употреба и не е в нарушен търговски вид.
 2. Стоката следва да бъде върната лично от Потребителя /клиента/ или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на адрес:konobg@gmail.com, не по-късно от четиринадесет дни от считано от датата, на която потребителят е съобщил на "Коно“ за решението си да се откаже от договора.
 3. Оригиналната опаковка на производителя да не е повредена и да не е нарушена целостта на поставените стикери.
 4. Всички транспортни и други разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя /клиента/. До момента на обратното предаване на стоката на „Коно“, рискът от случайното погиване и повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай че са изпълнени посочените по-горе изисквания „Коно“ се задължава да възстанови на Потребителя платената цена по банкова сметка, посочена от Потребителя, в четиринадесет дневен срок от връщането на поръчаната стока.
 5. Съгласно чл.57, т.3 от ЗЗП Потребителят не може да се откаже от сключен договор от разстояние, когато поръчаните от него стоки са изработени по поръчка или съобразно негови индивидуални изисквания.

 

Раздел VIII
Защита на личните данни

 

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Коно“ и/или упълномощени от Дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.  Дружеството е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че "Коно“ може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на сайта и електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Потребителите; управление на поръчките, доставяне на стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Дружеството и Потребителите; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на "Коно“ и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. На основание чл. 34а от ЗЗЛД Потребителите могат да възразят срещу използването на личните им данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до Дружеството на контактите посочени в края на настоящите Общи условия.

Приемането на настоящите Общи условия се счита за предварително дадено съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите.

 

Раздел IX
Допълнителни разпоредби

Дружеството може да променя настоящите Общи условия по всяко време и без предварително уведемяване на Потребителите или да иска тяхното одобрение. Всякакви изменения и допълнения на Общите условия ще бъдат обявявани на сайта на Дружеството, като Потребителите са длъжни да се запознават с направени промени и допълнения, като периодично проверят дали има актуализация по обявените Общи условия за ползване на сайта и електронния магазин на „Коно“.

Дружеството не носи отговорност, когато не е в състояние да изпълни задълженията си по настоящия договор, когато това се дължи на причини, които не е могъл и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и др.

В случай на възникнали спорове от или във връзка с настоящите Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. Ако страните не постигнат споразумение техният спор ще бъде отнесен за разглеждане пред компетентния български съд, съобразно правилата на Гражданско-процесуалния кодекс.

За всички неуредени въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Република България.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Какво представляват бисквитките? Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Как да контролирате бисквитките? Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги ифункции да не работят.

 

Раздел X

Контакти и информация за дружеството

Дружество с ограничена отговорност „Коно България“ ООД, с ЕИК 201914794, със седалище и адрес на управление: град София, област София-град, район Младост, ж.к.“Младост-4“, бул.“Александър Малинов“ №85, ет.5, ап.14, представлявано от управителя си Борил Райков Гребеничарски, e-mail:konobg@gmail.com, телефон за контакт:0882288787

Настоящите общи условия влизат в сила от датата на публикуването им на интернет адрес: http//:www.kono.bg